Oración intencional, primera parte 1:11-20

יא. כל הח”י ברכות שיש מן ענט”י עד סוף ברכת התורה — כולן חייב האדם לסדרם ולברכם בכל יום אע”פ שלא נתחייב הוא בהם, לפי שכולם הם רמזים נפלאים אל אורות עליונים ואין לבטלם. אפילו אם האדם לא ישן בלילה או אם לא הסיר מצנפתו או בגדיו או סודרו או Leer más…

Oración intencional, Primera parte, 1:1-10

דרושי השחר Primera parte. Explicación sobre la mañana דרושי ברכת השחר Explicación de las Bendiciones matutinas הקדמה אחת קטנה   א. דע כי כל תפילה היא בעולם העשיה בסוד ‘תפילה לעני’, והיא המלכות השואלת צרכיה ומתפללת אל זעיר אנפין, וסימנך “ואני תפלה”. וזהו הטעם שכל לשון תפלה נכתב בתורה בלשון שפיכת Leer más…