Las rotaciones del alma 11:1-13

El Portón de las Reencarnaciones del Arizal en español הקדמה יא Introducción 11 Subniveles de los niveles del Alma א. בתכלית הקצור בענין הגלגול, וז”ל, ענין הגלגול בתכלית הקצור, מה שיצטרך בהכרח כל האדם לדעת, איך יתנהג לתקן את עצמו. נודע הוא כי ד’ עולמות אבי”ע, וכל עולם מהם, יש בו חמשה פרצופים, א”א, ואו”א, וזו”ן. האמנם אין ענין כלם שוה, לפי ששלשה עולמות בי”ע, הם בערך פרטיות אימא וזו”ן דאצילות. אבל בדוגמת א”א ואבא דאצילות, לא יש שני עולמות דוגמתם למעלה מבי”ע, לפי שהם בתכלית של ההעלם. גם נודע, כי מכל הבחי’ שנכללו בד’ עולמות אבי”ע, יוצא נשמות בני אדם, Leer más…

Las rotaciones del alma 7:21-10:7

El Portón de las Reencarnaciones del Arizal en español הקדמה ח Introducción 8 ¿Para qué se reencarna? א. הקדמה קטנה בענין גלגול הנשמות, למה מתגלגלים. דע, כי הנשמות יתגלגלו לכמה סבות, הראשונה הוא, לפי שעבר על איזו עבירה מעבירות שבתורה, ובא לתקן. הב’ הוא, לתקן איזו מצוה שחסר ממנו. השלישית היא, שבא לצורך אחרים, להדריכם ולתקנם. והנה הראשונה היא קרוב לחטא, כיון שבתחלה חטא. והב’ הוא רחוק מלחטא. והשלישית ודאי שלא יחטא. עוד יש סבות אחרות, ואלו הם, כי לפעמים יתגלגל, ליקח את בת זוגו, כי לא זכה בראשונה לקחתה. ופעמים שכבר לקח בת זוגו, אלא שחטא באיזו עבירה, והוצרך להתגלגל Leer más…

No defraudes a tu hermano

Parashá Emor Está escrito en Levítico 25:17 “No engañará un hombre a su prójimo, y temerás…” y el Arizal nos explica que el las letras finales de una parte de este verso en hebreo forman la palabra “sexto”. Él dice lo siguiente: “Las letras finales de la frase “un hombre a su prójimo y temerás” forman “sexto”. Esto es una alusión a lo que han dicho los Sabios, de bendita memoria, respecto a cobrar de más a un comprador, una sexta parte más que el precio real.”Ediciones Reé, Shaar haPesukim, el portón de los versos tomo 3, página 51 ¿A qué Leer más…

Las rotaciones del alma 7:7-20

Muerte prematura de sabios ז. ולפעמים אם האדם הנזכר ישלים לתקן נפשו לגמרי, ולא יהיה יודע לכוין כונה הנזכרת, להמשיך רוחו אליו, לתקנו ע”י יציאת הנפש בלילה, בכונת פסוק נפשי אויתיך בלילה, כמבואר לעיל בדרושים שקדמו, הנה ימות האיש הזה, כדי שאח”כ יבא רוחו להתקן בגוף השני, וכשיתוקן יבא אליו נפשו ביחד עמו כנזכר. ואם גם אז לא ידע לכוין לשלח את הרוח בלילה, ולהביא הנשמה לתקנה ע”י הכונה הנזכרת, הנה ימות שנית, ותבא נשמתו בגוף שלישי להתקן, ואחר תקונו, יכנסו בו נפשו ורוחו ונשמתו ביחד, עם הנשמה כנזכר: 7. A veces, si la persona mencionada rectifica completamente su Néfesh, pero Leer más…

Las rotaciones del alma 6:6-7:6

El arrepentimiento ו. אמנם נבאר עתה ענין חלוקי פרטי התשובה הצריכה לבני אדם, ובהם יובן קצת מן הדרוש הזה, הנה חלקי התשובה הם שמונה, האחת היא, כי מי שיש בו נפש מעולם העשיה, הנה כשהוטא אדם, גורם להפריד העשיה מן היצירה, בבחי’ פרטיות המקום, שהוא תלוי בו שרש נפשו, ולכן היא תשובתו שיתקן עד שיחזיר להתחבר עשיה ביצירה, בבחי’ המקום ההוא של שרש נפשו. וכן מי שיש בו רוח מן היצירה, וחטא, צריך לחבר יצירה בבריאה בפרטות בחי’ שרשו כנזכר. ומי שיש בו נשמ”ה מן בריאה, צריך לחבר בריאה באצילות עד הנז”ל. והרי אלו שלשה חלקי תשובה תחתונים, כי הם בעולמות Leer más…

Las rotaciones del alma 5:7-6:5

¿Qué cuerpo se levantará en la resurrección? ז. ענין מתמיה שבאר הסבא דמשפטים, בענין המגולגל בכמה פעמים, באיזה גוף מהם יקום בזמן התחיה. דע, כי הלא נתבאר אצלינו מ”ש בהקדמת התיקונים, על פסוק כצפור נודדת מקנה וגו’. וכן מ”ש בזוהר פרשת פקודי בענין השכינה, איך גלתה בקליפות, עד דמטאת רגלין ברגלין וכו’. ואמרנו, איך גם נשמות הצדיקים גלו בתוך הקליפות עם השכינה. ואמנם בזמנים הקדמונים, היו הנשמות ההם הגולים עמה, בחי’ אותם הניצוצים והחלקים אשר הם מבחי’ מדרגה, ששם עומדת השכינה בגלות בזמן ההוא, ועד”ז בכל דור ודור. ואמנם עתה בדורות אחרונים אלו, כבר השכינה ירדה עד רגלין, וגם הנשמות שבדורות Leer más…

Las rotaciones del alma 4:9-5:6

La reencarnación del Rav Sheshet ט. גלגול רב ששת. כבר נתבאר בדרושים שקדמו, ענין גלגול כפול, והנה זהו ג”כ ענין מ”ש בגמרא על רב ששת, שהיה סגי נהור, וכשהיה עוסק בתורה, היה שמח, ואומר חדאי נפשאי, לך קראי, לך תנאי וכו’. ולכאורה אין הבנה בדברים אלו, כי לעצמו היה מטיב ולא לזולתו, וכמש”ה אם חכמת חכמת לך. גם נדקדק אומרו נפשי, וגם מה ענין זה אל רב ששת מזולתו: 9. La reencarnación de Rav Sheshet fue explicada en discusiones anteriores sobre el asunto de la doble reencarnación. Este es también el asunto de lo que está escrito en la Guemará con Leer más…

Las rotaciones del alma 4:1-8

Introducción 4 Dos clases de reencarnación א. בענין הגלגול, ויבאר בו ענין גלגול כפול מה ענינו, וז”ל, עוד יש שני חלוקים אחרים בענין הגלגול לבדו, האחד הוא, כי מי שבפעם אחד החדשה שבא בעה”ז, זכה והשיג נר”ן, ואח”כ חטא ופגם אותם, הנה האיש הזה כאשר יחזור להתגלגל לתקן, לא יוכל להשיג בגלגול ההוא נר”ן ביחד, אם לא ע”ד התקנה שנתבארה לעיל, (בדף הקודם) שיאמר בשכבו על מטתו, פסוק נפשי אויתיך בלילה וכו’. והשני הוא, כי מי שבפעם ראשונה החדשה, לא זכה אלא אל הנפש בלבד, וחטא ופגם אותה, הנה כשיתגלגל, יוכל להשיג נר”ן בגלגול ההוא עצמו, כיון שמתחלה לא נפגמו הרוח Leer más…

Las rotaciones del alma 3:7-12

El Yibum resetea ז. אמנם בבחי’ היבום אינו כן, והטעם הוא, לפי שהמתגלגל לסבות אחרות, מחמת כל שאר העבירות שבתורה, יש לו תקנה על ידי היסורין שסובל בעוה”ז, או בגיהנם, ולכן כל חלקי הנפש אינם צריכים אל הגלגול, אלא בדרך עבור כנזכר, והנצוץ הפרטיי הוא המתגלגל. אבל מי שבא בסוד היבום, הוא לסבת שמת בלא בנים, והרי הוא כאלו לא הצליח כלל ועיקר, וכאלו לא היה בעולם, וגוף הראשון הוי כלא היה, כנזכר בפרשת וישב ולכן צריך שהנפש ההיא שהיה בגוף הראשון בכל חלקיה, חוזרת להתגלגל לגמרי עתה מחדש לצורך עצמה, וגוף השני זה הוא גופו העיקרי, וכשנתקן בו ויפטר מן Leer más…

Oración intencional, primera parte 1:11-20

יא. כל הח”י ברכות שיש מן ענט”י עד סוף ברכת התורה — כולן חייב האדם לסדרם ולברכם בכל יום אע”פ שלא נתחייב הוא בהם, לפי שכולם הם רמזים נפלאים אל אורות עליונים ואין לבטלם. אפילו אם האדם לא ישן בלילה או אם לא הסיר מצנפתו או בגדיו או סודרו או מנעליו וכיוצא בזה — צריך לברכן בכל יום כולן אע”פ שלא נתחייב בהם לפי שעל מנהגו של עולם נתקנו. חוץ מברכת “שעשה לי כל צרכי” ביום ט’ באב ויום הכיפורים שאז כל העולם יחפים. וגם חוץ מברכת ענט”י ומברכת אשר יצר ששתי ברכות אלו אם לא נתחייב בהם אין לברך עליהם: Leer más…