Las rotaciones del alma 1:1-4

Niveles en el alma

א. ונתחיל מ”ש חז”ל כי חמשה שמות יש לנפש, וזה סדרם ממטה למעלה, נפ”ש, רו”ח, נשמ”ה, חי”ה, יחיד”ה. ואין ספק כי לא נפל קריאת השמות הנזכרות, במקרה ובהזדמן. אמנם דע, כי האדם עצמו, הוא הרוחניות אשר בתוך גוף, והגוף הוא לבוש האדם, ואיננו האדם עצמו. וכמש”ה על בשר אדם לא ייסך, וכנזכר בזוהר פרשת בראשית דף כ’ ע”ב. ונודע כי האדם מקשר כל ד’ עולמות אבי”ע, ולכן בהכרח הוא שיהיו בו חלקים מכל הארבעה עולמות, ואלו החלקים כל חלק מהם, נקרא בשם אחד מן החמשה שמות הנז’ שהם נרנח”י כמו שיתבאר. ולא ברגע אחד זוכה לקחת כלם, רק כפי זכיותיו. ובתחלה נוטל חלק אחד הגרוע שבכלם, והוא הנקרא נפש. ואח”כ אם יזכה יותר, יקח גם את הרוח. וכמבואר בכמה מקומות בספר הזוהר, מהם בפרשת ויחי, ומהם בפרשת תרומה, ובפרט בריש פרשת משפטים דף צ”ד ע”ב, וז”ל, ת”ח, בר נש כד אתייליד, יהבין ליה נפש וכו’. ואחר שנתבאר זה, צריך שנודיעך עתה קצת הקדמות בענין דרוש הנזכר:

1. Comenzamos con lo que han escrito nuestros sabios, de bendita memoria, que el alma tiene cinco nombres. Su orden, de abajo a arriba, es: Néfesh, Rúaj, Neshamá, Jayá, y Yejidá. Sin duda, no se llaman así por casualidad. Sin embargo, sabe que el hombre mismo es la parte espiritual dentro del cuerpo. El cuerpo es sólo una “vestimenta” para la persona y no es la persona misma, como está escrito: “Sobre carne de hombre no será untado[i]”, y como se menciona en el Zóhar, en la porción Bereshit, página 20b. 

Como se sabe, el hombre unifica los cuatro mundos:  “el de Atzilut, Beriá, Yetzirá, y Asiá”. Por lo tanto, es necesario que existan en él secciones de cada uno de los cuatro mundos, cada sección es llamada con uno de los cinco nombres: Néfesh Rúaj, Neshamá, Jayá y Yejidá, como explicaremos.  No los adquiere todos de una sola vez, sino en función de sus méritos. Al principio toma el más bajo de todos ellos llamado ‘Néfesh’. Después, si tiene más méritos, también toma Rúaj, tal como se explica en muchos lugares del Zóhar, como en la porción Vayejí, porción Terumá, y especialmente al comienzo de la porción Mishpatim, donde dice: “Vengan y vean: Cuando una persona nace, le dan un Néfesh, etc.”  Una vez explicado esto, es necesario hacer una breve introducción sobre la discusión mencionada.

ב. ענין נר”ן וכו’, וחלוקא דרבנן, נתבאר עניינם באורך בש”ד, שער הפסוקים בפסוק ומעיל קטן תעשה לו אמו (שמואל א’ ב’). וגם נתבאר בש”ה שער המצות, בפרשת ויחי בדיני האבילות ע”ש, ועוד נחדש:

2. Con respecto a los temas del “Néfesh, Rúaj y Neshamá, etc., y Jaluká d’rabanan[ii]”, se discuten ampliamente en el portón 4, el Shaar haPesukim con respecto al verso: “Su madre le hizo una pequeña túnica, etc.[iii]” (I Shmuel 2:19). También se explica en el portón 5, el Shaar HaMitzvot, en la porción Vayejí, en las Leyes del Duelo; mira allí. Añadiremos algo nuevo aquí.

ג. דע, כי כל הנפשות הם מעולם העשיה בלבד, וכל הרוחות הם מעולם היצירה, וכל הנשמות הם מעולם הבריאה. אמנם רוב בני אדם, אין להם כל החמשה חלקים, הנקראים נר”ן וכו’, רק חלק הנפש בלבד, אשר היא מן העשיה. אבל גם בזה יש מדרגות רבות, והוא, כי הנה העשיה עצמה, נחלקת לחמשה פרצופים, הנקראים – א”א, ואו”א, וזו”ן. והנה האדם טרם שיזכה להשיג רוחו, אשר מעולם היצירה, צריך שיהיה שלם בכל חמשה פרצופי נפש העשיה:

3. Debes saber que todas las almas en el nivel de Néfesh se originan sólo en el Mundo de Asiá, todas las del nivel de Rúaj en el Mundo de Yetzirá, y todas las del nivel de Neshamá en el Mundo de Beriá. La mayoría de las personas, sin embargo, no acceden a todas las cinco partes llamadas Néfesh, Rúaj y Neshamá, etc., sólo a la sección de Néfesh de Asiá. Sin embargo, incluso esto tiene muchos niveles; Asiá mismo está dividido en cinco aspectos llamados: Arij Anpín, Aba e Ima, Ze’ir Anpín y Nukvá. Antes de que una persona pueda tener el mérito de alcanzar su nivel de Rúaj, que es del mundo de Yetzirá, debe estar ya completa con respecto a los cinco aspectos que hay en Néfesh de Asiá (ver figura 1).

ד. ואע”פ שנודע, שיש מי שנפשו מן מלכות דעשיה, ויש מן יסוד דעשיה וכו’, עכ”ז צריך שיתקן כל איש ואיש כל כללות עולם העשיה, ואח”כ יוכל לקבל רוחו אשר מן היצירה, לפי שהיצירה גדול מכל העשיה כלה. וכן עד”ז כדי להשיג נשמתו אשר מן הבריאה, צריך שיתקן האדם כל חלקי רוחו בכל היצירה, ואח”כ יוכל לקבל נשמתו אשר מן הבריאה, ולא יספיק לו כאשר יתקן מקום פרטי, שבו נאחז שרש נשמתו, רק צריך שיתקן כנזכר, עד שיהיה ראוי אל כל העשיה, ואז ישיג רוח היצירה. ועד”ז בשאר העולמות. פירוש הדברים, שיעסוק בתורה ובמצות, אשר היא כפי ערך העשיה כלה, ולא יספיק כפי פרטיות מקום אחיזת נפשו, והרי זה בבחי’ קיום התורה והמצות:

4. Aunque, como se sabe, hay quienes su Néfesh es del Maljut de Asiá, y aquellos cuyo Néfesh es del Yesod de Asiá, etc., sin embargo, cada persona debe rectificar todos los aspectos de Asiá en general. Sólo después de esto puede recibir su Rúaj de Yetzirá, ya que Yetzirá es más grande que todo Asiá. Del mismo modo, para alcanzar su Neshamá, que es de Beriá, necesita rectificar cada nivel de su Rúaj en todo Yetzirá. Entonces podrá recibir su Neshamá de Beriá. Por lo tanto, no es suficiente rectificar sólo el nivel particular al que se aferra la raíz de su alma. Más bien, debe rectificar todos los niveles como se mencionó, hasta que sea apto con respecto a todo Asiá, después de lo cual puede alcanzar el Rúaj de Yetzirá. Lo mismo se aplica para el resto de los mundos. (ver figura 2)

Esta es la explicación: Debe dedicarse a la Torá y cumplir los mandamientos con respecto a todo el nivel de Asiá; no es suficiente hacerlo sólo con respecto al nivel al que su alma está apegada. Este es el nivel del cumplimiento de la Torá y las Mitzvot.

Comentario

La primera idea que el Arizal nos trae es que el cuerpo del ser humano no es el ser humano en sí, es solo una “vestimenta” y es que el primer error al intentar comprender la “reencarnación” desde una perspectiva occidental es creer que lo importante de una persona es el cuerpo, dejando el lugar a la duda de qué pasa si un alma tiene muchos cuerpos. Cuando tomamos en cuenta que el cuerpo solo es una “vestimenta”, es comprensible que alguien cambie sus atuendos de vez en cuando.

Hay otro aspecto interesante en estos primeros versos, no solo tenemos un alma y ya, en realidad tenemos varios niveles de alma, y este nivel se divide en subniveles, organizados categorías según su raíz. Los cuatro mundos, los 5 Partzufim y las 10 sefirot son fundamentales en esta parte. Más adelante el Arizal detallará este punto, incluso realizamos un diagrama muy completo que detalla como se divide un alma principal hasta 600,000 luces.

El verso 4 concluye con la idea de que nuestro proceso espiritual no solamente es “crecer espiritualmente” haciendo cosas buenas o meditaciones, lo primordial es cumplir mitzvot, ese es el camino más adecuado para el perfeccionamiento espiritual como lo veremos más adelante.

Daniel ben Eliyahu

No esperes más

Puedes adquirir el libro de manera digital en Amazon Kindle


Notas

[i] Éxodo 30:32

[ii] Literalmente es “el manto rabínico”, se refiere a una vestimenta espiritual y especial, dada a quien la merece después de la muerte

[iii] Puedes leer esa sección en español con nosotros, es la primer entrega de la serie “Fotones Tanájicos”, encuéntrala de manera digital o física desde nuestro sitio web www.edicionesree.com

Una respuesta a “Las rotaciones del alma 1:1-4”

  1. Natasha Cárdenas
    Natasha Cárdenas

    Maravilloso contenido, no se encuentra contenido como este en otras páginas, me gusta y es una excelente herramienta de estudio.

Deja un comentario