Las rotaciones del alma 1:5-10

ה. וכן אם חטא ופגם באיזה מקום של העשיה, אע”פ שאיננו מקום אחיזת נפשו, צריך לתקנו. האמנם אם איזה נפש אחרת חסר מלעשות איזו מצוה, אשר היא מעולם העשיה, או אם עשה שום עבירה ופגם בה, אין זה מחוייב לתקן חסרון מצוה, או פגם של עבירה זולתו, אא”כ היו שניהם ממקום אחד, כמו שיתבאר לקמן בע”ה. או אפשר, כי אין שם תקון נופל, אלא בתקון פגם עבירה בלבד, ולא בעשיית קיום כל רמ”ח מצות עשה. או אפשר, והוא הנכון, כי דרך משל, מי שהוא ממלכות דנוקבא דעשיה הנקראת נפש דעשיה, צריך שיתקן כל המלכיות דרוח, ונשמה, וחיה, יחידה של העשיה. והנה מי שלא תקן רק מלכות של עשיה, אין בו רק נפש מן הנפש שבעשיה. ומי שתקן גם ז”א דעשיה, יהיו בו נפש רוח מן העשיה. ואם תקן גם אימא דעשיה, יהיו בו נר”ן מן העשיה. וכן עד”ז, עד שנמצא, כי מי שתקן כל חמשה פרצופים דעשיה, יש לו נרנח”י, וכל חמשה בחינות אלו, כל בחינה מחמשתן, שלימה בשלשה חלקיה, שהם עבור, ויניקה, ומוחין כנזכר בפסוק ומעיל קטן תעשה לו אמו וגו’, נקראת נפש שלימה דעשיה, ואז יזכה אל הרוח מן היצירה. וגם בחלק זה הנקרא רוח, יש בו כל חמשה מדרגות הנז’, וכלם נקראים רוח שלם דיצירה. וכן עד”ז בנשמת הבריאה. וכן בחיה. וכן ביחידה. ואין להאריך בזה עתה:

5. Asimismo, si una persona peca y mancha un lugar concreto de Asiá, aunque no sea el lugar al que está apegada su Néfesh, debe rectificarlo. Sin embargo, si otro Néfesh no cumplió una Mitzvá específica del mundo de Asiá, o pecó y causó una mancha en él, éste no está obligado a rectificar la Mitzvá faltante, o la mancha del pecado de otro, a menos que ambos sean del mismo lugar, como se explicará más adelante, con ayuda de HaShem.  O, es posible, que la rectificación sólo se aplique cuando se corrige una mancha que resulta de un pecado, y no al cumplimiento de todas las 248 Mitzvot Positivas[i].

La siguiente analogía puede explicarnos otra posibilidad: Alguien que es del Maljut de la Nukvá de Asiá, llamado Néfesh de Asiá, debe rectificar todos los niveles de Maljut, del Rúaj, Neshamá, Jayá, y Yejidá de Asiá.  Alguien que sólo rectifica el Maljut de Asiá sólo tiene el Néfesh del Néfesh de Asiá. Alguien que también rectifica el Ze’ir Anpín de Asiá, tendrá el Néfesh y el Rúaj de Asiá. Si rectifica la Ima de Asiá, tendrá el Néfesh, Rúaj y Neshamá de Asiá.  Asimismo, si uno rectifica todos los cinco aspectos de Asiá, entonces tendrá el Néfesh, Rúaj, Neshamá, Jayá y Yejidá de Asiá, todos estos cinco niveles, y todos los niveles de los cinco de ellos, completos en las tres divisiones, que son “Ibur/gestación, Yeniká/lactancia y Mojín/madurez”, como se menciona con respecto al verso, “Su madre le hizo una pequeña túnica, etc.” Esto se llama el Néfesh Completo de Asiá, después del cual merece el Rúaj de Yetzirá.

También, con respecto a este nivel llamado Rúaj, están los cinco niveles mencionados, y todos ellos son llamados el Rúaj Completo de Yetzirá. Es similar con respecto al nivel de Neshamá de Beriá, y del mismo modo con Jayá y Yejidá, pero no es el momento de explicar esto por ahora.

La peculiaridad del Néfesh y su mundo correspondiente

ו. ועתה צריך שנבאר, חלוק אחד שיש, בין הנפש של העשיה, אל שאר החלקים, שמן היצירה, והבריאה, והאצילות. ובזה יתבאר ג”כ תימא גדולה, שאיך אפשר שמי ששרשו במלכות דעשיה, יוכל לעלות עד הכתר דעשיה כנזכר, שא”כ נמצא, שכיון שכל בני ישראל מוכרחים להתגלגל, עד שיושלמו בכל נרנח”י, נמצא שמוכרח הוא שכלם יתעלו בכתר דעשיה, ובכתר דיצירה, ובכתר דבריאה. וכל שאר הבחינות יהיו בטלים. ואמנם זה לא יעלה על הדעת, כי פשוט הוא אצלינו, כי יש מבני ישראל אנשים מבחי’ מלכות, ויש מן היסוד וכו’, כנזכר בתחלת ספר התקונים, דאית בהו ראשי אלפי ישראל מצד הכתר, וחכמים מצד החכמה, ונבונים מן הבינה:

6. Ahora es necesario que se explique la distinción entre el Néfesh de Asiá y el resto de las divisiones de Yetzirá, Beriá y Atzilut. Con esto se aclarará una gran pregunta: ¿Cómo es posible que alguien cuya raíz está en el Maljut de Asiá ascienda al Kéter de Asiá, como se ha mencionado? Si es así, ya que todo hijos de Yisrael debe reencarnar hasta completar todo el Néfesh, Rúaj, Neshamá, Jayá, y Yejidá, todos tendrán que ascender al Kéter de Asiá, al Kéter de Yetzirá, y al Kéter de Beriá. El resto de los niveles dejarán de existir. Sin embargo, esto no tiene sentido porque, simplemente, hay israelitas del nivel de Maljut, y algunos del de Yesod, etc., como se menciona al principio del Séfer HaTikunim: “Hay líderes de miles de israelitas del lado de Kéter, hombres sabios del lado de Jojmá, y hombres de entendimiento de Biná.

ז. ואמנם באור ענין זה הוא תלוי במה שנבאר, כי יש חלוק בין העשיה, לשאר שלשה העולמות שלשתם ביחד. והוא באופן זה, דע, כי בענין העשיה לבדה, הוא באופן זה, כי מי ששרשו במלכות דעשיה, פשוט הוא, כי נפשו היא במלכות דעשיה בדוקא, אמנם עכ”ז, ע”י תקון מעשיו, מזדככת נפשו, מדרגה אחר מדרגה, עד שתתעלה היא עצמה בכתר דעשיה, ותוכלל ותתעלה עד שם ממש. אבל עכ”ז שעלה עד הכתר דעשיה, עדיין שם איננו רק בבחי’ מלכות דכתר דעשיה, כי אין שרשו אלא מבחי’ מלכות, אבל מוכרח הוא שצריך שיזדכך עד שיעלה עד הכתר דעשיה ממש, אע”פ שעדיין אז איננו נקרא, רק מבחי’ מלכות דכתר דעשיה. ועל דרך זה בשאר מדרגות העשיה, כי איננו נקרא רק בבחינת מלכות של המדרגה ההיא:

7. La aclaración de este tema se basa en lo que se explicará, que hay una diferencia entre Asiá y los otros tres mundos, los tres juntos.

Es de esta manera: entiende que lo siguiente es sólo con respecto a Asiá: Alguien cuya raíz está en el Maljut de Asiá, obviamente su Néfesh está específicamente en el Maljut de Asiá. Sin embargo, rectificando sus acciones puede purificar su Néfesh, nivel tras nivel, hasta que ascienda al Kéter de Asiá mismo, y se incorporará y ascenderá realmente hasta allí. Sin embargo, incluso después de ascender al Kéter de Asiá, continuará teniendo solamente el nivel del Maljut del Kéter de Asiá, ya que su raíz está sólo en el nivel de la Maljut.  Sin embargo, debe refinarse hasta ascender al nivel del Kéter de Asiá, aunque por el momento sólo sea llamado como el nivel del Maljut del Kéter de Asiá. Es similar para el resto de los niveles de Asiá, que sólo será llamado el Maljut de ese nivel. (ver Figura 3)

ח. ואמנם ביצירה ובריאה ואצילות אין הדבר כן, אמנם מי ששרש רוחו במלכות של היצירה, ותקן והשלים המדרגה הזאת, כאשר יזדכך ויתקן גם היסוד דיצירה, אז יקבל ג”כ רוח אחד מן היסוד דיצירה ממש, והרוח הראשון אשר לו מהמלכות דיצירה, נשאר למטה במלכות דיצירה, כי שם מקומו. וכן כשישלים גם ההוד דיצירה, יניח גם את הרוח הב’ אשר לו מן היסוד ביסוד דיצירה, ויקבל רוח א’ מן ההוד דיצירה. וכן עד”ז עד הכתר דיצירה. לפי שכיון שתקן את נפשו בכל מדרגות עשיה, יש בו יכולת לקבל רוח, מכל חלקי היצירה כלה, וכן הענין בבחי’ הנשמה, אשר לו מן הבריאה:

8. Sin embargo, en Yetzirá, Beriá y Atzilut no es así. Si la raíz del Rúaj de alguien está en el Maljut de Yetzirá y rectifica y completa este nivel, cuando refina y rectifica el Yesod de Yetzirá, también recibirá un Rúaj del Yesod de Yetzirá, y dejará atrás el Maljut de Yetzirá, porque ese es su lugar. De igual manera, cuando rectifique el Hod de Yetzirá también dejará atrás el segundo Rúaj del Yesod en el nivel de Yesod de Yetzirá, y recibirá un Rúaj del Hod de Yetzirá. Será lo mismo hasta que llegue al Kéter de Yetzirá.  Como habrá rectificado su Néfesh en todos los niveles de Asiá, podrá recibir su Rúaj de todas las secciones de la Yetzirá completa, y será igual en el nivel de Neshamá que tiene de Beriá.

ט. וצריך שנבאר טעם אל האמור, והוא, לפי שהעשיה היא למטה בכל העולמות, ולכן היא נתונה שם בין הקליפות הסובבים אותה, ולכן אע”פ שכבר האדם תקן נפשו, כפי בחי’ מקום שרשו אשר בעשיה, עכ”ז אם יניחנה שם, יש פחד אולי יתאחזו בה הקליפות אשר שם, ולכן צריך שיזדכך מעשיו יותר ויותר, עד שיעלנה למעלה למעלה כל מה שיוכל, עד מקום שרשו בכתר דעשיה. ואמנם היצירה, מכ”ש שאר העולמות שלמעלה ממנה, אין שום פחד מאחיזת הקליפות אשר בעולם העשיה, ולכן כיון שתקן את רוחו בשרשו אשר ביצירה, הנה אם יתקן יותר, אז ישאר רוחו הראשון שם במקום שרשו, ויקנה רוח שני יותר עליון מלמעלה, ואין צריך להעלות את רוחו הראשון למעלה, כי אין שם פחד:

9. La razón de lo que se ha dicho antes requiere una explicación más detallada. Dado que Asiá es el nivel más bajo de todos los mundos, se encuentra entre las Klipot que lo abarcan. Por lo tanto, aunque una persona ya haya rectificado su Néfesh de acuerdo con el nivel del lugar de su raíz en Asiá, si se deja en el nivel del que ha salido, existe el temor de que tal vez las Klipot se aferren a ella allí. Por lo tanto, debe refinar constantemente sus acciones, para que se eleve cada vez más, tanto como sea posible, hasta el lugar de su raíz en el Maljut de Kéter de Asiá.

Sin embargo, en Yetzirá, y más aún en el resto de los mundos que se encuentran por encima de él, no hay temor de que las Klipot del mundo de Asiá se enganchen. Por lo tanto, una vez que una persona ha rectificado su Rúaj en su raíz en Yetzirá, si rectifica más, el primer Rúaj permanecerá en el lugar de su raíz y adquirirá un segundo Rúaj más elevado. No es necesario elevar más el primer Rúaj, ya que no hay tal preocupación.

י. וז”ס פסוק (שמואל ב’ י”ד) ולא ישא אלהים נפש וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח וגו’. כי כל המחשבות אשר הוא חושב, הוא לבחי’ הנפש בלבד, יען היא בעשיה, ויש פחד אולי ידח ממנו נדח, בשביל הקליפות אשר שם. ואמנם התקון אשר הוא עושה אל הנפש מפחד הנזכר הוא, כי לא ישא אלהים נפש. פירוש כי אין השי”ת נושא ומגביה לאדם, לתת לו נפש אחרת יותר מעולה ממה שהוא שרשו, לפי שאם היה עושה כן, היה צריך שתשאר נפשו הראשונה למטה במקומה, והיתה נדחת נדח בקליפות אשר שם, ולכן איננו נותן לו נפש אחרת יותר נשואה וגבוהה, רק הנפש הראשונה לבדה, היא עצמה העולה למעלה כפי מעשיו, עד כתר דעשיה, ואין לו נפש אחרת זולתה. משא”כ ביצירה ושאר העולמות, כי רוחו או נשמתו וכו’ נשאר למטה במקום שרשו, ומרויח רוח אחר יותר עליון, כפי תקון מעשיו כנזכר. וז”ס הקדמה נודעת, כי כל אדם יכול להיות כמרע”ה, אם ירצה לזכך מעשיו, לפי שיכול לקחת לו רוח אחר יותר גבוה, עד רום היצירה, וכן נשמה מרום הבריאה וכו’:

10. Esta es la explicación metafísica del verso: “Elohim no levanta ningún Néfesh, reflexiona sobre los pensamientos para que nadie sea desterrado de él” (2 Shmuel 14:14). Pues, todas esas consideraciones son sólo para el nivel de el Néfesh ya que está en Asiá, y existe el temor de que tal vez sea “desterrado de él” a causa de las Klipot que están allí. Sin embargo, la rectificación que hace para el Néfesh a causa del temor mencionado está escondida en la parte que dice: “Elohim no levanta ningún Néfesh”.

La explicación es: Hashem, bendito sea, no levanta o eleva a una persona para darle un nivel de Néfesh más alto que su raíz, porque si así fuera, tendría que dejar su primer Néfesh abajo en su lugar, y “el desterrado”, el Néfesh reemplazado, quedaría desterrado entre las Klipot de allí. Por lo tanto, Él no le da otro Néfesh más elevado y más alto, sólo el primer Néfesh, que por sí mismo asciende hacia arriba según sus actos hasta el Kéter de Asiá, y no otro Néfesh que no sea éste.

No es lo mismo en Yetzirá y en el resto de los mundos; ya que su Rúaj o su Neshamá, etc., permanece abajo en el lugar de su raíz, mientras que es dotado de otro Rúaj más elevado, según la rectificación de sus actos, como se ha dicho anteriormente. Este es el significado trascendental de una frase bien conocida, que dice: “cada persona puede ser como Moshé Rabenu, la paz sea con él[ii]. Si está dispuesto a refinar sus acciones, puede tomar otro Rúaj que es más elevado hasta las alturas de Yetzirá, y un Neshamá de las alturas de Beriá, etc.

Comentario

Por medio del cumplimiento de mitzvot uno puede elevar su nivel de alma y perfeccionarla, lo contrario ocurre cuando uno transgrede los mandamientos, se genera una mancha e impide el perfeccionamiento del alma, es muy curioso ver que un pecado puede afectar no solo a la persona que ha pecado, también afecta a las almas con las que comparte raíz, tanto que si esa persona no se rectifica, ninguno de los de su grupo se considerará perfecto, esto se irá entendiendo a detalle más adelante.

Una vez que alguien rectifica el nivel en el que está tiene la oportunidad y obligación de rectificar el siguiente nivel. Todos iniciamos en Néfesh al nacer (cada quien comenzará en algún aspecto especifico , pero siempre de Néfesh, por ejemplo: “Néfesh de Rúaj” o “Néfesh de Néfesh”) si está en el nivel más inferior tendrá que ir ascendiendo hasta completar todo el primer nivel, es decir “Néfesh”, después de rectificar todo “Néfesh”, tiene que comenzar con “Néfesh de Rúaj” para completar Rúaj, éste segundo nivel llamado “Rúaj” tiene 5 subniveles que tiene que completar antes de considerarse completamente rectificado; tienen que rectificar a “Néfesh, Rúaj, Neshamá, Jayá y Yejidá” de Rúaj. Después de rectificar este nivel tiene que pasar al tercer nivel llamado “Neshamá” de la misma manera que lo hizo con el segundo nivel; perfeccionando los 5 subniveles.

Parece algo tedioso o infinito pero, para eso existe el proceso del “gilgul/reencarnación” hay pocas personas que han rectificado todo en poco tiempo o vidas, realmente, debido al pecado, una persona tiene que regresar a rectificar la mancha que generó en vidas pasadas y a tratar de elevar el nivel en el que se encuentra. El primer nivel puede sonar más difícil según lo explicado en los últimos versos de este post, sin embargo, a lo que se refiere es que, la persona en el nivel de Néfesh siempre se le llamará “Néfesh” aunque haya alcanzado el nivel de “Yejidá” dentro de “Néfesh”, pero no está mal, de hecho es una estrategia espiritual para que las impurezas no traten de robar tu espiritualidad, cuando alguien rectifica Néfesh en su primer vida puede dormir y despertar con el siguiente nivel, pero si ya ha pecado en otras vidas tendrá que morir para merecer nacer con el “Néfesh” pero del siguiente nivel.

Hablar de la reencarnación requiere tiempo, si no entiendes algunos términos expuestos en el libro o en el comentario, no te frustres, vuelve a iniciar, relájate, concéntrate y vuelve a leer con detenimiento. Si te sirve, puedes adquirir nuestro libro digital para tener un panorama más amplio, o acompáñanos en el estudio de este libro por medio de estas publicaciones.

¿Tienes dudas? inicia sesión y escríbenos.

Daniel ben Eliyahu

No esperes más

Puedes adquirir el libro de manera digital en Amazon Kindle


Notas

[i] Es decir, puede ser que en lugar de corregir un pecado específico realizando todos los 248 mandamientos positivos, sea necesario rectificar únicamente la mancha que se generó.

[ii] Maimónides escribe en las leyes de Teshuvá 5:2 que, “Toda persona tiene el potencial para ser tan recta como Moshé o tan malvada como Jeroboán, lista o tonta, piadosa o cruel, malvada o noble, o para poseer cualquier otro de los temperamentos”.

[iii] I Shmuel 25:29

Deja un comentario