ה. ודע, כי עכ”ז אותה נפש הגר, כיון שנתחברה בעה”ז עם הרוח ההוא, וסייעו להטיב מעשיו, והיתה מרכבה אליו בעה”ז, ועל ידה זכה הרוח ההוא להתקן, לכן גם נפש הגר ההיא, תעלה עם נפש העיקרית של הרוח ההוא, ויהיו שתיהם במדריגה אחת בעה”ב, שכנים יחד, ולא תתפרד ממנה:

5. Y sabe que este Néfesh del converso, ya que se combinó con este Rúaj en este mundo, ayudándolo a refinar sus actos y actuando como carroza para él en este mundo, cuyo resultado fue que este Rúaj mereció rectificarse; por lo tanto este Néfesh del converso ascenderá con el Néfesh principal de este Rúaj, y los dos estarán en el mismo nivel en el Mundo Venidero, “habitando juntos”, y nunca se separarán.

ו. גם דע, כי לפעמים יהיה, שכאשר תתגלגל הנפש לבדה לתקן עצמה, תשתלם כ”כ במעשיה, עד שתזכה אל מדרגת הרוח שלה, והנה אז אין יכולת אל הרוח שלה לבא עמה כנז”ל, לפי שהכלל הוא שאין שניהם או שלשתם יכולים להתחבר יחד בגלגול אחד, אם לא בדוחק גדול, כמו שיתבאר בדרוש אחר, שם, אלא כל אחת תתגלגל לבדה כנז”ל, כי תחילה צריך לתקן הנפש, ואף אשר נתקנה, אי אפשר לרוח לבא עמה, אבל צריך שימות, ואחר כך תחזור הנפש להתגלגל, ואז תזכה אל הרוח. וכן אחר שנתחברו שניהם נפש ורוח, ונתקנו שניהם, אי אפשר שיקבלו הנשמה שלהם, עד שיתגלגלו פעם אחרת, ואז יזכו אל הנשמה:

6. También entiende que puede suceder a veces, cuando un Néfesh reencarna solo para rectificarse y perfeccionar sus actos hasta merecer el nivel de su Rúaj, que el Rúaj no puede venir con él, como se mencionó antes. Esto se debe a la regla de que los dos, o los tres, no pueden unirse en una sola reencarnación, si las circunstancias no son apremiantes, como se explicará en otra discusión. Más bien, cada uno reencarnará por sí mismo, como se mencionó antes.

Primero el Néfesh debe ser rectificado, e incluso después de la rectificación no es posible que el Rúaj venga con él. Más bien, debe morir y después de eso el Néfesh volverá a reencarnar y entonces merecerá el Rúaj. Igualmente, después de que los dos se combinen, Néfesh y Rúaj, y se rectifiquen, no pueden recibir su Neshamá hasta que reencarnen otra vez. Entonces merecerán su Neshamá. (ver figura 4)

Ibur de una persona justa

ז. וצריך לידע, מה נעשה לנפש בעוד שכבר נתקן לבדה בלתי הרוח שלה כנזכר. ואמנם סוד הענין הוא, כי כפי מדרגת הזדככות, ומעלת תקון הנפש ההיא, כך במדרגה ההיא עצמה, יתגלגל אז בגוף האדם ההוא, בעודו בחיים חיותו, נפש אחד של איזה צדיק, אשר כבר נשלם להתקן ולהתגלגל, ולא נצרך להתגלגל, ונכנס כאן ונעשת נפש הצדיק הזה, במקום רוח אל נפש האדם הזה, ולפעמים אפשר שיתגלגלו שם נפשות ראשונים, עד אברהם אבינו ע”ה, וכיוצא בו, כפי תקון והזדככות נפש האדם הזה:

7. Hay que saber lo que ocurre con el Néfesh, que por sí solo ya fue rectificado, sin su Rúaj, como se ha mencionado. La cuestión es que según el nivel de refinamiento y el nivel de rectificación de este Néfesh, se reencarnará, en ese nivel mismo, otro aspecto en el cuerpo de esta persona mientras esté viva[i]. El Néfesh de una persona justa que ya ha completado su rectificación y reencarnaciones, no teniendo más necesidad de reencarnar, entrará y se convertirá en el Néfesh de esta persona justa y funcionará en lugar del Rúaj para el Néfesh de esta persona. A veces es posible que reencarnen niveles muy antiguos, almas de generaciones anteriores, remontándose a nuestro patriarca Avraham, la paz sea con él, o personajes similares. Se basará en la rectificación y refinamiento del Néfesh de esta persona. (ver figura 5)

ח. וענין זה שהוא גלגול בחיים, נקרא אצל החכמים סוד העבור וזהו ההפרש שיש בין גלגול לעבור. ולפעמים אפשר שיתעבר בו רוח ממש, של אדם צדיק, אפילו שיהיה מרוחות הצדיקים הראשונים, עד האבות נ”ע, אפילו בזמנינו זה האחרון, והכל תלוי כפי ערך מצות שעושה האדם הזה, כי יש מצות שיש בסגולתם כח, להמשיך נפש הצדיק בסוד עבור, ויש מצות ממשיכות רוח צדיק כנזכר:

8. El idea de reencarnar en alguien mientras esa persona está viva es llamado por los Jajamim, “el secreto del Ibur”, y esta es la diferencia básica entre una reencarnación regular y el Ibur.

 A veces, es posible que literalmente el Rúaj de una persona justa sea en realidad un Ibur en él; incluso puede ser de los niveles de Rúaj de personas justas antiguas, incluyendo a nuestros antepasados, sus almas están en el Edén. Esto es posible incluso en nuestro período tardío de la historia. Todo depende del nivel de las Mitzvot realizadas por esta persona, porque algunas Mitzvot tienen la capacidad inherente de atraer el Néfesh de una persona justa en el aspecto del Ibur, y otras Mitzvot pueden atraer el Rúaj de una persona justa, como se ha mencionado.

ט. גם אפשר, שלפעמים יארע כי יתעבר בו נפש איזה צדיק, ואח”כ יזכה ויתעבר בו עוד נפש צדיק אחר יותר גדול מן הראשון. ונמצא כי יש בו נפש מפאת עצמו, והנפש של הצדיק שבאה לו בתחלה, הוא לו במקום רוח. והנפש השנית של הצדיק היותר מעולה, שבאה לו באחרונה, תהיה לו בבחי’ נשמה:

9. También es posible que a veces ocurra que el Néfesh de un justo sea un Ibur en él, y que después merezca un Ibur de otro Néfesh de distinto justo mayor que el primero. Así, teniendo su propio Néfesh, el Néfesh de la persona justa que primero vino a él será el Rúaj para él. El segundo Néfesh de la persona justa más grande que vino a él en último lugar será el nivel de Neshamá para él. (ver figura 6)

י. ולפעמים יתוקן נפש האדם כ”כ, עד שיזכה להשיג נפש איזה צדיק, ואח”כ ישיג בחי’ רוח ממש של איזה צדיק אחד מעולה מכלם, עד שיוכל להיות, שישיג רוחו של אברהם אבינו ע”ה. וז”ס מ”ש ז”ל במדרשים, ובפרט במדרש שמואל, אין לך דור שאין בו כאברהם אבינו ע”ה, וכיצחק, וכיעקב, ומשה ושמואל וכו’. והנה בהתחלקות פרטים אלו, כשל כח הקולמוס להעלות כלם על ספר, והמשכיל יבין ויקיש מעצמו אל שאר החלוקים והפרטים:

10. A veces, el Néfesh de una persona se rectifica tanto que merece alcanzar el Néfesh de una persona justa en particular. Después de eso, alcanzará el nivel de un Rúaj verdadero de una persona justa particular mayor que ambos, hasta que sea posible alcanzar el Rúaj de Avraham Avinu, la paz sea con él. 

Esto es el significado metafísico de lo que han escrito los sabios, de bendita memoria, en los Midrashim, y específicamente en el Midrash Shmuel: “No hay una generación en la que no haya alguien como nuestro padre Avraham, la paz sea con él, Yitzják, Yaakov, Moshé, Shmuel, etc.

En cuanto a las divisiones de estos detalles, el lápiz[ii] es demasiado débil para plasmarlas en un libro. La persona con discernimiento entenderá y hará conexiones por sí misma con respecto al resto de las divisiones y los detalles.

יא. ואמנם הכלל הוא, כי כפי ערך תקון וזכוך מעשה הנפש ההיא של האדם, כך תוכל לזכות, להשיג נשמה מנשמות הראשונים, עד תכלית העליון שבכולם. ואפילו בדורינו זה, יוכל להיות כך. ועד”ז תוכל להקיש ג”כ, כאשר נתגלגלו יחד הנפש והרוח של האדם, וכבר נתקנו שניהם, והנה אינם יכולים להשיג הנשמה שלהם עד גלגול אחר כנזכר. והנה בעודם בחיים אז אירע להם ע”ד הנז”ל, כי נכנס עמהם בסוד העבור, איזו נפש, או רוח, או נשמה, של איזה צדיק, והיא להם בבחינת נשמתם. וכל הפרטים שנתבארו בענין היות הנפש לבדו מתוקנת, הם ג”כ עתה ממש, ואין להאריך:

11. Sin embargo, el principio general es que, según el nivel de la rectificación y el refinamiento de las acciones del Néfesh de una persona alcanzará un alma de las almas de los antepasados, hasta el más alto de todos. Incluso, en esta generación puede ser así.

La conexión también se puede hacer de esta manera: Cuando un Néfesh y un Rúaj reencarnan juntos y se han rectificado, pero no pueden adquirir su Neshamá hasta otra reencarnación, como se ha mencionado, puede ocurrirles lo que se ha comentado anteriormente mientras están vivos: un Néfesh, o Rúaj, o Neshamá de una persona justa en particular puede entrar con ellos y servir como el nivel de Neshamá para ellos. Y todos los detalles que se han aclarado con respecto al asunto del Néfesh solo siendo corregidos, son realmente así y no deben extenderse. (Ver figura 7)

יב. גם לפעמים יארע, שאחר שנתגלגלו יחד שלשת חלקיו, נר”ן שלו, ונתקנו כולם, כי אז יתעבר בו איזו נפש, או רוח, של איזה צדיק כנזכר, הנה כשיפטר מן העולם, יוכל להתעלות כפי בחי’ הצדיק ההוא שנתעבר בו, ושם בעולם הבא יהיו שניהם במעלה ובמדרגה אחת. וז”ס מ”ש בהקדמת בראשית בספר הזוהר דף ז’ ע”ב, שנפל הרשב”י ע”ה על פניו, וראה את רב המנונא סבא ז”ל, וא”ל דבההוא עלמא יהוויין שכיבין יחד, הוא ורב המנונא סבא, ודי בזה:

12. También puede ocurrir a veces que, después de que sus tres partes se hayan reencarnado juntas, su Néfesh, Rúaj y Neshamá, y todas ellas se hayan rectificado, un Néfesh o Rúaj de una persona justa, como se ha dicho, se convertirá entonces en un Ibur dentro de él. Cuando muera, podrá ascender según el nivel de esta persona justa que fue un Ibur en él, y allí, en el Mundo Venidero, ambos estarán a la misma altura y nivel. Este es el significado metafísico de lo que está escrito en la introducción a Bereshit en el libro del Zóhar, en la página 7b: “Rabí Shimón bar Yojai cayó sobre su rostro y vio a Rav Hamnuna Saba. Dijo que en ese mundo habitarían juntos, tanto él como Rav Hamnuna Saba”. Esto es suficiente.

Comentario

El verso 5 y 6 continúa con respeccto al alma de un converso, que como vimos anteriormente, no es un converso físico sino un tipo de alma que ha salido de las profundidades mas ocultas de las klipot. Podemos ver que el beneficio en este caso es para ambos, el alma y el alma del converso, al grado de tener derecho a habitar juntos en el mundo venidero. El Arizal nos recuerda algo muy importante, cuando una persona no hace méritos para ganarse sus niveles de alma correspondientes en vida, tiene que morir para que, en cada nueva vida, nazca con el nuevo nivel que le corresponde, veremos más adelante que es posible que el Néfesh, Rúaj y Neshamá de una persona misma estén viviendo en una misma generación, es decir, tres personas tendrán y compartirán estos tres niveles de una alma específica, los tres podrán rectificar un aspecto en especial, aunque cada uno tendrá, además del alma de este individuo, su propia alma y su propia rectificación.

Para entender un poco lo anterior nos conviene entender un tipo de “reencarnación” llamado “Ibur”, y es que este tipo de reencarnación es una manera de regresar a este mundo sin la necesidad de “nacer”, el término se traduce al español literalmente como “gestación”, y es que, así como una mujer puede contener un cuerpo y alma dentro de ella en completa unificación, así el alma de cualquier persona puede contener adherida, dentro de ella, otra alma y de cualquier nivel. En el mejor de los casos, cuando una persona se esfuerza en cumplir mandamientos pero no se le permite recibir su propio nivel de alma superior correspondiente, viene el alma de un hombre justo que ya haya existido y se convierte en ese nivel que le falta a éste individuo. Obviamente nada es tan fácil, depende del trabajjo espiritual que uno tenga para poder recibir niveles elevados, mientras más te esfuerces, más probabilidad tienes de recibir el alma de algún hombre cada vez más elevado. más adelante veremos cuántas almas somos capaces de soportar en este tipo de reencarnación llamado “Ibur”

Daniel ben Eliyahu

No esperes más

Puedes adquirir el libro de manera digital en Amazon Kindle


[i] Es decir, un alma se reencarnará en esta persona mientras esté viva, el nivel del alma “nueva” corresponderá al mismo nivel en el que la persona viva esté trabajando.

[ii] Literalmente es “la pluma” pero se escogió “el lápiz” para que el lector moderno comprenda mejor el mensaje


0 Comentarios

Deja un comentario

Marcador de posición del avatar