Ibur y Yibum, dos tipos de reencarnación

El Yibum

יח. עוד יש חלוק אחר בבחי’ הגלגול בעצמה אם בענין המתגלגל בבחי’ גלגול בכל גוף שיזדמן, או במתגלגל ע”י אחיו, אשר זה נקרא סוד היבום, והוא, כי כשבא בבחי’ גלגול לכך, הנה אינם מתגלים ביחד שלשתם הנר”ן, ולא שניהם יחד, אלא הנפש לבדה עד שתתקן, ואח”כ בגלגול אחר, הנפש והרוח לבדם, עד יתוקן הרוח. ואח”כ בגלגול אחר, הנר”ן, עד שתתקן הנשמה, ואז נשלמו גלגוליו כנז”ל. או לפעמים כל אחד משלשתם יתגלגל לבדו בפני עצמו כנז”ל. אבל כשמתגלגל ע”י אחיו, ובא בסוד יבום, יכולים להתגלגל שם יחד שלשתם הנר”ן.

18. Hay otra diferencia con respecto a los tipos de reencarnación en sí, entre la reencarnación en un cuerpo completo y designado, y la reencarnación a través de un hermano, llamado el “secreto de Yibum”. Cuando una persona llega al nivel de la reencarnación[i], los tres niveles; Néfesh, el Rúaj y la Neshamá no se revelan a la vez, ni siquiera dos juntos. Más bien, sólo el Néfesh hasta que sea rectificado, y después de eso, en otra reencarnación, el Néfesh y el Rúaj juntos hasta que el Rúaj sea rectificado. Después de eso, en otra reencarnación, el Néfesh, Rúaj y Neshamá juntos hasta que la Neshamá se rectifique. Entonces habrá completado sus reencarnaciones, como se ha comentado anteriormente. O, a veces, cada uno de los tres puede reencarnar por sí mismo[ii], como se mencionó anteriormente. Sin embargo, cuando un hombre se reencarna a través de su hermano y viene en el aspecto del Yibum, los tres; el Néfesh, el Rúaj y la Neshamá, pueden reencarnarse juntos.

יט. אמר הכותב חיים, הנה מן הסבא דמשפטים משם דאפילו בסוד היבום, אינם באים יחד, אלא הנפש והרוח לבדם, ולא הנשמה וצ”ע:

19. Jaím el autor dice: De la parte de Saba de Mishpatim, parece que incluso en el aspecto de Yibum no vuelven juntos, sólo el Néfesh y el Rúaj, pero la Neshamá no. Esto requiere una investigación.

הקדמה ג

Introducción 3

Más detalles del Ibur

א. בענין הגלגול והיבום והעבור, וז”ל, וראיתי להרחיב יותר בדרוש זה של הגלגול והיבום והעבור. הנה בחי’ העבור היא בחיים כנז”ל, ר”ל, כי לפעמים יזדמן ליד האדם איזו מצוה, ויעשנה כתקנה, ואז יזדמן לו נפש אחד, מן איזה צדיק קדמון, שעשה אותה המצוה עצמה כתקנה, וכיון שנתדמו יחד בענין מצוה זאת, יתעבר בו נפש הצדיק ההוא. ולא עוד, אלא שגם אפשר, שבהיות גם הצדיק ההוא נמצא עמו בזמנו בחייו, תתעבר בו נפשו לסבה הנז’, כי כאשר האיש הזה יעשה איזו מצוה, או מצות המתייחסות אל הצדיק ההוא, כי גם הוא עשאם כמוהו כתקנם, אז תתעבר בו נפש הצדיק ההוא, עם היות שניהם ביחד בחיים. וז”ס פסוק ותדבק נפש דוד ביהונתן, כי בהיות שניהם יחד בחיים, נתעברה נפש דוד ביונתן. ואמנם בחי’ הגלגול, צריך להרחיב מעט בענינה, ולכן נתחיל עניינה מאדם הראשון, לכשיובנו הדברים בנקל.

1. He decidido ampliar el tema de la reencarnación, el Yibum y el Ibur. El nivel de Ibur es durante la vida de una persona, como se mencionó anteriormente. Esto significa que a veces, después de que una determinada Mitzvá le ocurra a una persona y la realice correctamente, que el Néfesh de una determinada persona justa anterior será dispuesto para él que también había realizado esta Mitzvá correctamente. Dado que son similares con respecto a esta Mitzvá, el Néfesh de la persona justa se convertirá en un Ibur dentro de él. No sólo esto, sino que también es posible que la persona justa esté con él durante su vida, y sin embargo sea un Ibur dentro de él por la razón mencionada. Cuando esta persona haga una Mitzvá o Mitzvot que sean relevantes para esta persona justa, que también los realizó correctamente, entonces el Néfesh del justo vendrá como un Ibur en él, aunque estén vivos al mismo tiempo. Este es el significado trascendental del verso que dice: “El Néfesh de David se unió al Néfesh de Yehonatán[iii]; mientras ambos estaban vivos juntos, el Néfesh de David era un Ibur dentro de Yehonatán.

Sin embargo, en lo que respecta a la reencarnación, el tema requiere cierta elaboración. Por lo tanto, comenzaremos la discusión con Adám haRishón, para entender más fácilmente el asunto.

הגהה – אמר הכותב, נראה כי במצוה אחת כתקנה יספיק להמשיך התחלת העבור ולא יצטרך להישתלם בכל המצות עד כאן:

Nota: El Escritor dice: “Parece que una Mitzvá correctamente realizada es suficiente para iniciar el Ibur; no tiene que haber perfeccionado todas las Mitzvot hasta este punto”.

El primer hombre

ב. דע, כי כאשר חטא אדה”ר, נפגמו כל הנצוצות, של נפשו ורוחו ונשמתו. והענין הוא במה שנודע, כי כמו שגופו של אדם, כלול מכמה נצוצות, ברמ”ח איברים ושס”ה גידים, ויש כמה נצוצות בראשו, וכן בעיניו, וכן בכל אבר ואבר, כן הנפש ההיא. וכמו שדרשו במדרש תנחומא, ובמ”ר, בפרשת נשא על פסוק איפה היית ביסדי ארץ, מלמד שהיה אדה”ר מוטל גולם, וזה תלוי בראשו וכו’. וכדמיון זה, נחלק הרוח שבו. וכן הנשמה שבו. וכשחטא, אז נפגמו רוב הנצוצות של נפשו ורוחו ונשמתו ונתעבר בין הקליפות. וז”ס מ”ש בספר התקונים, בהקדמה על פסוק כצפור נודדת מקנה, כי כמו שהשכינה גלתה בין הקליפות, כן הצדיקים יגלו עמה, ואזלין מנדדין אבתרהא מדוך לדוך. וכפי בחינת הנצוצות, כך גלו במקום המכוון להם בתוך הקליפות, ראש בראש עין בעין וכו’. וז”ס ענין גלות הנשמות הנזכר שם. והנה גם קין והבל בניו, חטאו חטא אחר, זולתי חטא אדם אביהם, וגם הם נטבעו נצוצותיהם בעמקי הקליפות אח”כ:

2. Sabe que cuando Adám haRishón pecó, manchó todas las chispas de su Néfesh, Rúaj y Neshamá. El asunto es como se sabe, que así como el cuerpo de una persona contiene muchas chispas en sus 248 miembros y 365 tendones hay muchas chispas en su cabeza, en sus ojos y en cada miembro como lo hace el Néfesh. 

Lo discuten en el Midrash Tanjumá y el Midrash Rabá sobre la porción Nasó, en relación con el versículo: “¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra?[iv]: Esto enseña que mientras Adám haRishón era todavía una figura de barro, y éste dependía de su cabeza, de manera similar, su Rúaj también estaba dividido, al igual que su Neshamá.

Cuando éste Adám pecó, manchó la mayor parte de las chispas de su Néfesh, Rúaj y Neshamá, haciendo que se mezclaran con las Klipot. Este es el significado metafísico de lo que está escrito en la Introducción del Séfer HaTikunim sobre el verso, “como un pájaro que se aleja de su nido[v]; así como la Shejiná está exiliada entre las Klipot, también las personas justas están exiliadas con Ella, vagando tras ella de un lugar a otro. Y, según el nivel de las chispas, así fueron desterrados, al lugar correspondiente entre las Klipot: la cabeza a la cabeza, los ojos a los ojos, etc. Este es el sentido trascendental del asunto del exilio de las almas que se menciona allí.

Kayín y Hével, sus hijos, también cometieron otro pecado, además del pecado de Adám su padre, y también hicieron que sus chispas se sumergieran en las profundidades de Klipot después de eso.

ג. ואמנם בכל דור ודור, יוצאות קצת נצוצות ההם, ובאים בגלגול בעוה”ז, הכל כפי בחינת מחצב נשמות הדור ההוא, או מנצוצי הראש, או מנצוצי העין וכיוצא, ונתקנים בעוה”ז. ויש מי שאף גם שבא בגלגול להתקן, לא נזהר מן החטא, וחזר להשתקע עוד בתוך הקליפות כבראשונה, הוא וכל הנצוצות הנמשכות ממנו ותלויות בו, וזו היא בחינה בינונית, כוללות גלגול ועבור, כי כל נצוצי הנפש, אפילו אותם שנתקנו, באים בגלגול גמור, עם הנצוץ הפרטי המקולקל מעת שנולד, ואינם נפרדים כלל עד יום המיתה:

3. Ciertamente, de generación en generación algunas de las chispas “van y vienen”, como reencarnaciones en este mundo. Todo depende del nivel de la “cantera”, del tallado de las almas de una determinada generación, que pueden ser chispas de la cabeza, o de los ojos, etc., para rectificarse en este mundo.

Hay algunos que, aunque se reencarnan para rectificarse, no tienen cuidado y pecan. De nuevo se sumerge en las Klipot como al principio, junto con todas las chispas que salieron de él y dependen de él. Este es un estado intermedio, que incluye la reencarnación y el Ibur. Todas las chispas del Néfesh, incluso las que ya habían sido rectificadas, vienen en una reencarnación completa desde el momento del nacimiento con la chispa individual que fue dañada, y no se separan en absoluto hasta el día de la muerte.

ד. אמנם הגלגול של הנצוצות המתוקנות, נקרא עבור, לפי שאינה נוטלת חלק בעבירות של זה הגוף, רק בזכיותיו בלבד. כדרך שנתבאר בנפשות הצדיקים שכבר מתו, ובאות בסוד עיבור ממש בחיים, ולא מיום שנולד. ונמצא, כי הניצוץ שלא נתקן כלל, ע”י קיום המצות המתייחסות לו, או שעבר עבירה מאותם שאין לו תחיה, הוא המתגלגל בגוף השני ונקרא על שמו. והנצוצות שנתקנו במצות, אלא שנפגמו בעבירה קלה, באים בעבור הנז’, אע”פ שהוא ג”כ גלגול. אך הנצוצות שלא נפגמו בעבירה אחר שנתקנו במצות, אינם באים כלל, זולתי ע”י עבור בחיים, וגם זה אינו אלא אם יזכה:

4. Sin embargo, la reencarnación de las chispas rectificadas se llama Ibur, ya que no tienen parte en los pecados de este cuerpo, sino sólo en los méritos. Esto se explica de la misma manera con respecto a las almas de los justos que han muerto y realmente vienen en el aspecto del Ibur durante la vida de una persona, y no desde su nacimiento. Así, una chispa que no ha sido rectificada en absoluto a través del cumplimiento de Mitzvot relacionadas con ella, o si transgrede uno de los pecados para los que no hay resurrección, se reencarnará en un segundo cuerpo que llevará su nombre. Las chispas que fueron rectificadas a través de Mitzvot, pero que fueron manchadas a través de un pecado leve, vendrán como Ibur como se ha mencionado, aunque esto también es reencarnación. Sin embargo, las chispas que no han sido manchadas a través de pecados después de haber sido rectificadas por Mitzvot, no vienen en absoluto, excepto como un Ibur durante la vida, y también sólo si lo merece.

ה. העולה מזה הוא, כי כאשר הנפש מתגלגלת בעוה”ז, אין עיקר גולגולה, אלא באותו חלק הפרטי הפגום, המתייחס אל הגוף ההוא, ושאר חלקי הנפש שכבר באו בגופות אחרים ונתקנו שם, אינם באות שם אלא בבחינת עבור. ולכן כאשר החלק המתייחס אל הגוף ההוא, יעשה איזו מצוה בעוה”ז, גם שאר חלקי הנפש המתעברת בו, תטול חלקה במצוה ההיא, כי גם היא מסייעתו בעשותו המצוה הזאת, ע”ד הנז”ל בסוד העבור של איזה צדיק אחד. משא”כ כשחוטא זה החלק הפרטיי, כי אז אין לשאר הנפש חלק בענשו, יען כי היא מסייעתו להטיב, ולא להרע:

5. Lo que resulta de esto es que cuando el Néfesh reencarna en este mundo, la parte principal de la reencarnación es para la parte específica que había sido manchada, relacionada con ese cuerpo. El resto de las partes, ya habiendo venido en otros cuerpos en los que fueron rectificadas, sólo vuelven como en el nivel de Ibur.  Por lo tanto, cuando la parte que está relacionada con ese cuerpo hace una Mitzvá en este mundo, entonces el resto de las partes del Néfesh, que son un Ibur en él, reciben una porción en esta Mitzvá ya que lo asistieron en la realización de la Mitzvá, de manera similar al Néfesh mencionado anteriormente, en el aspecto del Ibur de un justo.

Este no es el caso cuando esta parte específica peca; el resto del Néfesh no compartirá el castigo, porque ayudan para el bien, no para el mal.

ו. ונמצא, כי בעת שנולד האדם בגלגול, כל הנפש בכללות חלקיה מתגלגלים שם, אבל עיקר הגלגול איננו, אלא לאותו החלק הפרטיי המתייחס אל הגוף ההוא, הבא ליתקן ממה שפגם בגוף הקודם, ובו תלוי השכר והעונש. אבל שארית חלקי הנפש, נוטלים חלק בשכר, ולא בעונש כנזכר. והנה, כיון שהנפש הזו בכללותה, סובלת עתה היסורין והעונשים, הבאים אל הגוף הזה בחייו, מלבד מה שסבלה כבר בגופים הראשונים, של שאר נצוצותיה, וגם סובלת צער המיתה הזאת, וצער שלאחר המיתה, עי”כ מתכפרים עונותיה הראשונים. ואמנם המצות שעשתה בגלגולים הראשונים, וגם המצות שעשה זה הנצוץ עתה, יש לה חלק בהם כנזכר, ועי”כ נשלמת תקוניה ושלימותה. ואמנם אם היתה נוטלת חלק גם בעבירות שעושה עתה זה הנצוץ, לא היה לעולם שום תקון אל הנפש, בכל הגלגולים שבעולם, כי לעולם האדם חוטא, ומוסיף פשעים על חטאיו הראשונים שקדמו לו בגלגולים אחרים, ואין קץ אליהם. אבל כיון ששאר חלקי הנפש אינם נוטלים חלק ברשעת הנצוץ הזה, אלא בזכיותיו, נמצא שהעבירות נשלמים להתכפר, ואינם נתוספים. והזכיות מתחדשים ונוספים בכל גלגול נצוץ ונצוץ, ועי”כ יש סיום אל בחי’ הגלגול, ואל תקוני הנפש, והבן זה היטב. והנה עד”ז נשלמת הנפש בכל נצוצותיה, ע”י הגלגולים עד שיושלמו להתגלגל ולהתקן כל הנצוצות, מראש הנפש ועד רגליה, וכדין יסתיימין רגלין ליתיי משיחא, כנזכר בזוהר פרשת פקודי דף רנ”ח ובסוף פרשת ויקהל:

6. Así, cuando una persona nace en una reencarnación, todas las partes del Néfesh vuelven allí. Sin embargo, la reencarnación principal es sólo para la parte específica que es relevante para el cuerpo que vino a rectificar lo que había sido manchado en el cuerpo anterior; la recompensa y el castigo dependen sólo de ella. El resto del Néfesh recibirá la recompensa, pero no el castigo, como se mencionó. El resto de las secciones del Néfesh toman una porción en la recompensa, pero no en el castigo, como se ha mencionado. Así, este Néfesh, como un todo, ahora que sufre el sufrimiento y el castigo que viene al cuerpo durante su vida, aparte de lo que había sufrido por el resto de las chispas en cuerpos anteriores, y soporta el dolor de la muerte en este cuerpo y el sufrimiento que viene después de la muerte, consecuentemente expiará sus pecados anteriores.

Sin embargo, por las Mitzvot que hizo en reencarnaciones anteriores, así como por las Mitzvot realizados por esta chispa, recibirá una porción, como se mencionó. De esta manera, se completará su rectificación y perfección.

Sin embargo, si tuviera una porción en los pecados actuales de esta chispa, nunca podría haber rectificación para el Néfesh a lo largo de todas sus reencarnaciones, ya que una persona siempre peca, y añadiría transgresiones a los pecados anteriores de otras reencarnaciones; esto no tendría fin. Ya que el resto de las porciones del Néfesh no tienen una porción en el mal de esta chispa, sólo en sus méritos, los pecados pueden ser completados y expiados, y no acumularse.

Los méritos serán renovados y aumentados en cada reencarnación de cada chispa, lo que resultará en el fin de la etapa de reencarnación y para la rectificación del Néfesh. Entiende bien esto. De este modo, el Néfesh se completará, con todas sus chispas a través de las reencarnaciones, hasta que ya no necesiten reencarnarse para rectificar ninguna de las chispas desde la cabeza del Néfesh hasta sus pies. Una vez que los pies se completen, entonces vendrá Mashíaj, como se menciona en el Zóhar, en la porción Pekudei 258a, y al final de la porción Vayakhel.

No esperes más

Puedes adquirir el libro de manera digital en Amazon Kindle


[i] Es decir, no pudo rectificarlos todos en una sola vida y ahora viene en una nueva vida para rectificarse por medio de la reencarnación 

[ii] Es decir, cada nivel se rectifica por separado, uno en una persona distinta, de generaciones distintas o incluso en una misma generación.

[iii]  I Shmuel 18:1

[iv]  Iyov 38:4

[v] Mishlé 27:8


0 Comentarios

Deja un comentario

Marcador de posición del avatar