Las rotaciones del alma 11:1-13

El Portón de las Reencarnaciones del Arizal en español הקדמה יא Introducción 11 Subniveles de los niveles del Alma א. בתכלית הקצור בענין הגלגול, וז”ל, ענין הגלגול בתכלית הקצור, מה שיצטרך בהכרח כל האדם לדעת, איך יתנהג לתקן את עצמו. נודע הוא כי ד’ עולמות אבי”ע, וכל עולם מהם, יש Leer más…

Las rotaciones del alma 7:21-10:7

El Portón de las Reencarnaciones del Arizal en español הקדמה ח Introducción 8 ¿Para qué se reencarna? א. הקדמה קטנה בענין גלגול הנשמות, למה מתגלגלים. דע, כי הנשמות יתגלגלו לכמה סבות, הראשונה הוא, לפי שעבר על איזו עבירה מעבירות שבתורה, ובא לתקן. הב’ הוא, לתקן איזו מצוה שחסר ממנו. השלישית Leer más…

Las rotaciones del alma 7:7-20

Muerte prematura de sabios ז. ולפעמים אם האדם הנזכר ישלים לתקן נפשו לגמרי, ולא יהיה יודע לכוין כונה הנזכרת, להמשיך רוחו אליו, לתקנו ע”י יציאת הנפש בלילה, בכונת פסוק נפשי אויתיך בלילה, כמבואר לעיל בדרושים שקדמו, הנה ימות האיש הזה, כדי שאח”כ יבא רוחו להתקן בגוף השני, וכשיתוקן יבא אליו Leer más…

Las rotaciones del alma 6:6-7:6

El arrepentimiento ו. אמנם נבאר עתה ענין חלוקי פרטי התשובה הצריכה לבני אדם, ובהם יובן קצת מן הדרוש הזה, הנה חלקי התשובה הם שמונה, האחת היא, כי מי שיש בו נפש מעולם העשיה, הנה כשהוטא אדם, גורם להפריד העשיה מן היצירה, בבחי’ פרטיות המקום, שהוא תלוי בו שרש נפשו, ולכן Leer más…

Las rotaciones del alma 5:7-6:5

¿Qué cuerpo se levantará en la resurrección? ז. ענין מתמיה שבאר הסבא דמשפטים, בענין המגולגל בכמה פעמים, באיזה גוף מהם יקום בזמן התחיה. דע, כי הלא נתבאר אצלינו מ”ש בהקדמת התיקונים, על פסוק כצפור נודדת מקנה וגו’. וכן מ”ש בזוהר פרשת פקודי בענין השכינה, איך גלתה בקליפות, עד דמטאת רגלין Leer más…

Las rotaciones del alma 4:9-5:6

La reencarnación del Rav Sheshet ט. גלגול רב ששת. כבר נתבאר בדרושים שקדמו, ענין גלגול כפול, והנה זהו ג”כ ענין מ”ש בגמרא על רב ששת, שהיה סגי נהור, וכשהיה עוסק בתורה, היה שמח, ואומר חדאי נפשאי, לך קראי, לך תנאי וכו’. ולכאורה אין הבנה בדברים אלו, כי לעצמו היה מטיב Leer más…

Las rotaciones del alma 4:1-8

Introducción 4 Dos clases de reencarnación א. בענין הגלגול, ויבאר בו ענין גלגול כפול מה ענינו, וז”ל, עוד יש שני חלוקים אחרים בענין הגלגול לבדו, האחד הוא, כי מי שבפעם אחד החדשה שבא בעה”ז, זכה והשיג נר”ן, ואח”כ חטא ופגם אותם, הנה האיש הזה כאשר יחזור להתגלגל לתקן, לא יוכל Leer más…

Las rotaciones del alma 3:7-12

El Yibum resetea ז. אמנם בבחי’ היבום אינו כן, והטעם הוא, לפי שהמתגלגל לסבות אחרות, מחמת כל שאר העבירות שבתורה, יש לו תקנה על ידי היסורין שסובל בעוה”ז, או בגיהנם, ולכן כל חלקי הנפש אינם צריכים אל הגלגול, אלא בדרך עבור כנזכר, והנצוץ הפרטיי הוא המתגלגל. אבל מי שבא בסוד Leer más…

Las rotaciones del alma 2:18-3:6

Ibur y Yibum, dos tipos de reencarnación El Yibum יח. עוד יש חלוק אחר בבחי’ הגלגול בעצמה אם בענין המתגלגל בבחי’ גלגול בכל גוף שיזדמן, או במתגלגל ע”י אחיו, אשר זה נקרא סוד היבום, והוא, כי כשבא בבחי’ גלגול לכך, הנה אינם מתגלים ביחד שלשתם הנר”ן, ולא שניהם יחד, אלא Leer más…

Las rotaciones del alma 2:13-17

Beneficios del Ibur יג. והנה ענין העבור הזה, הוא לשתי סבות, האחת היא, כי ע”י עבור נפש הצדיק באיש הזה, תתוקן נפש האיש הזה, ותזדכך, כדוגמת ערך נפש הצדיק ההוא, ועי”כ תוכל לעלות בעוה”ב, במדרגת מעלת הצדיק ההוא, כנזכר כי הצדיק ההוא יעזרהו ויסייעהו, להוסיף מצות וקדושות יתירות, והנה סבה Leer más…