Las rotaciones del alma 2:5-12

ה. ודע, כי עכ”ז אותה נפש הגר, כיון שנתחברה בעה”ז עם הרוח ההוא, וסייעו להטיב מעשיו, והיתה מרכבה אליו בעה”ז, ועל ידה זכה הרוח ההוא להתקן, לכן גם נפש הגר ההיא, תעלה עם נפש העיקרית של הרוח ההוא, ויהיו שתיהם במדריגה אחת בעה”ב, שכנים יחד, ולא תתפרד ממנה: 5. Y Leer más…

Las rotaciones del alma 2:1-5

Cuando un alma es nueva y se rectifica א. בסדר כניסת הנר”ן באדם, בתחלת גלגוליהם בפעם הראשונה החדשה, כמו שיתבאר בע”ה. הנה בעת שנולד גוף האדם ויוצא לאויר העולם, נכנסת בו הנפש שלו, ואם יוכשרו מעשיו, יזכה ויכנס בו הרוח בתשלום שנת השלש עשרה שאז נקרא איש גמור כנודע. ואם Leer más…

Las rotaciones del alma 1:11-15

יא. גם בזה תבין ענין המפורסם בדברי רז”ל, כי רוחיהון דצדיקייא או נשמתיהון, באים ומתעברים באדם, בסוד הנקרא עיבור, לסייעו בעבודת השי”ת, וכמ”ש במדרש הנעלם מכתיבת יד, על הבא ליטהר מסייעים אותו, ר’ נתן אומר נשמתם של צדיקים, באות ומסייעים אותו. וכמ”ש בהקדמה פרשת בראשית בספר הזוהר, על רב המנונא Leer más…

Las rotaciones del alma 1:5-10

ה. וכן אם חטא ופגם באיזה מקום של העשיה, אע”פ שאיננו מקום אחיזת נפשו, צריך לתקנו. האמנם אם איזה נפש אחרת חסר מלעשות איזו מצוה, אשר היא מעולם העשיה, או אם עשה שום עבירה ופגם בה, אין זה מחוייב לתקן חסרון מצוה, או פגם של עבירה זולתו, אא”כ היו שניהם Leer más…

Las rotaciones del alma 1:1-4

Niveles en el alma א. ונתחיל מ”ש חז”ל כי חמשה שמות יש לנפש, וזה סדרם ממטה למעלה, נפ”ש, רו”ח, נשמ”ה, חי”ה, יחיד”ה. ואין ספק כי לא נפל קריאת השמות הנזכרות, במקרה ובהזדמן. אמנם דע, כי האדם עצמו, הוא הרוחניות אשר בתוך גוף, והגוף הוא לבוש האדם, ואיננו האדם עצמו. וכמש”ה Leer más…